Lucas 24, Bid om de Geest

Lucas 24:44-53
1 Thess. 5:16-24
26 januari 2008
Afsluiting gebedsweek

En Hij leidde hen buiten tot aan Bethánië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. En het geschiedde, toen Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem, en keerden weer naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren te allen tijde in de tempel, lovende en dankende God. (Luc. 24:50-53)

1. Waar is God?
Van alle christelijke feesten krijgt de hemelvaart het minst aandacht. En dat kan ik wel begrijpen. Het zou zoveel makkelijker zijn als Jezus hier nog was. Dan hadden we iemand om mee te praten. Dan hadden we iemand bij ons die een wonder kon verrichten op de momenten dat het soms zo nodig is.

Nu blijft er voor ons niets anders over dan te geloven in God in de hemel.
Een God die we niet kunnen zien.
En wat je niet ziet, bestaat niet,
zo lijken de meeste mensen in onze samenleving te denken.

En wij? Voor ons gelovigen is het vaak ook allerminst makkelijk.

Waar is God?
Je bidt, je praat hardop of stilletjes in je zelf. En je vraagt je af: zou God het horen? Of praat ik nu enkel tegen mezelf?

Waar is God?
Je leest na het eten een stukje uit de Bijbel. Je kent de tekst wel. Het is een mooie tekst, dat wel, maar het doet je verder weinig. Na een moment leg je je Bijbel weer weg, en gaat snel naar de vergadering die vanavond op je wacht.

Waar is God?
Je zingt een lied in de kerk en geniet ervan. God geeft je rust en vreugde in je hart. Maar tegelijk klinkt een stemmetje in je hoofd: zou dat nu niet slechts je eigen inbeelding zijn?

Je doet de dingen zoals het je geleerd is: bidden, bijbellezen en zingen. Tegelijk staat het zo los van alles hier in je dagelijks leven. Zou het wel echt zijn? Waar is God? Je vriendin ligt in scheiding. En je zegt 'ik zal voor je bidden hoor', maar je vraagt je tegelijk af: 'zou dat echt verschil maken?'

2. Ver weg en toch nabij
Dan snap je dat toch niet, he?
Dan snap je toch niet, dat de discipelen er blij van werden, dat Jezus weg ging.

Kijk, soms weet je dat iets beter is. Ik kan me nog zo voorstellen, dat wanneer Jezus weggaat, de discipelen denken 'Jezus zal het wel het beste weten, het zal wel beter zijn om afscheid te nemen'. Wat goed is, is niet altijd fijn. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar de discipelen zeggen niet gelaten en berustend 'het zal wel beter zijn', ze zijn nog nooit zo blij geweest!

De zegen die Jezus geeft is zo krachtig, dat het verdriet over zijn weggaan overstemd wordt. De zegen van Jezus is zo krachtig, dat de discipelen enkel in aanbidding kunnen neervallen. 

De zegen van hemelvaart leidt tot aanbidding en diepe blijdschap. Dat stelt de hemelvaart direct in heel ander daglicht. Dit is iets om naar te verlangen en naar uit zien. Dit heeft alles te maken met de kern van een gelovig leven: te mogen leven in aanbidding voor God, gevuld door vreugde. De kerk van vandaag heeft er zo'n behoefte aan gevuld te zijn met die vreugde. Vol te zijn van aanbidding. Zo mogen we in de wereld staan, en hebben we een wereld vol zorg en verdriet ook iets te bieden. Misschien zoekt u er zelf naar in uw leven. Temidden van vragen over het gebed, over de Bijbel, over het geloof, is dat uw verlangen de echtheid van het geloof te ervaren, vol van vreugde te kunnen zijn.

Daarom zoeken we verder in deze geschiedenis naar het geheim achter deze aanbidding en vreugde. En dan lezen we dat Jezus weg gaat, om ervoor te zorgen dat de Vader zijn belofte geeft. Over die belofte hebben we Jezus vaak horen spreken tijdens zijn leven. In Johannes 14 noemt Jezus hem de 'Trooster', 'die bij u zal blijven tot in eeuwigheid.'

17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.

Niet meer gebonden aan zijn aardse bestaan, kan de Geest van Christus nu zijn werk gaan doen. De discipelen waren zo vaak bij Jezus geweest. Ze hadden met hem gegeten en gedronken, ze hadden hem zien sterven en opstaan. Maar nog nooit hadden ze hem zo ontmoet, nog nooit hadden ze Jezus in hart ontmoet.

Daarom vallen ze neer in aanbidding. Deze intieme ontmoeting tussen God en mens, dat is een geestelijke waarheid waar je als ongelovige niets van kunt begrijpen. Maar het is voor ons een dagelijkse realiteit. Daarin ligt de kracht van ons gebed. Niet omdat God ver weg is, niet omdat God er niet is, maar omdat Hij in ons hart met Zijn Geest aanwezig is. Dát is aanbidding.

De zegen die Jezus meegeeft als hij weggaat,
is dat hij bij hen is.

Zo is de hemelvaart een waar feest,
Jezus gaat weg, maar nog nooit, nog nooit is Hij zo dicht bij ons geweest.

3. De kracht van Gods geest
Dat zijn geestelijke waarheden,
maar daarom niet minder waar.
Door Zijn Geest geeft Jezus aan ons niet een of andere vage kracht waar we niks mee kunnen, maar een kracht die meer kan veranderen dan welke aardse gebeurtenis.

Zo vlak voor zijn hemelvaart blikt Jezus terug op zijn leven. Daar begon de schriftlezing in vers 44 mee, terugdenkend aan die periode dat Jezus nog bij de discipelen was. Hij onderwees hen uit de Bijbel, hij legde hen uit was de dood en opstanding van de messias te betekenen had, hij legde hen uit wat vergeving betekent. Ze hebben veel geleerd van en over Jezus, en toch is dat niet genoeg. Toen niet en nu niet.

Soms kunnen we zo goed uitleggen hoe dat zit met Jezus sterven. Hij droeg de straf, waardoor wij vergeven kunnen worden. Zijn bloed dat kan je rein maken. Maar uiteindelijk is de vraag: Zijn uw zonden vergeven? Jezus is gestorven, maar bent u ook met Hem gestorven? Het evangelie is geen leer, maar het is een kracht tot een redding van een ieder die gelooft.

Dat is de kracht van de Heilige Geest, waarmee we geen leer ontvangen, maar het leven zelf. De Heilige Geest is de Geest van Christus die de dood overwon. Zijn opstandingsleven komt in je hart wonen en brengt nieuwheid, kracht en leven. Daar begint een nieuwe wereld vorm te krijgen. Daar in je hart ontmoet je Jezus zelf.

Wonderen zijn krachtig, maar niet zo krachtig. De Israëlieten zagen Gods wonderen keer op keer in de woestijn. God sloeg de Egyptenaren, spleet de rietzee, liet het brood regenen uit de hemel. Maar uiteindelijk blijven wonderen dingen die buiten jezelf omgaan. Je kunt ernaar kijken en kiezen of je er wat mee doet in je leven of niet.

Maar als de Geest in je hart neerdaalt, dan wordt alle keuze je ontnomen. Dan daalt het leven zelf in je leven neer en ben je een nieuw mens. Met alle wonderen die Jezus deed kon hij slechts enkele tientallen volgelingen achter zich aan krijgen. Maar na zijn hemelvaart gaat het per duizenden. Alleen al op de eerste pinkstermorgen zijn het er drieduizend. Tot op de dag van vandaag is deze kracht niet te stoppen.

4. Bid om de Geest van de Heer
Misschien denkt u dan terug aan die vragen waar ik mee begon. Aan de vraag waar God is? Aan de ervaring in ons bidden, in ons geloof, bij het bijbellezen, dat er zoveel leegte is, in plaats van vervulling met aanbidding en vreugde. Misschien denkt u dan, dat de kracht van de Geest wel degelijk te stoppen is.

Gods Geest is niet te stoppen. De Bijbel spreekt er van dat wij de Geest wel kunnen uitdoven. Daarmee stoppen wij de Geest niet, die verplaatst zich vervolgens alleen om zich ergens anders met nog grotere kracht te openbaren. Zo zien wij de kerk groeien in derde wereld landen, in Afrika, in Azië - met ongekende kracht.

Hier in West-Europa bestaat slechts een 'tweede-hands-christendom' zo zei iemand mij eens. Tweedehands christenen: Ze hebben heel veel over Jezus gehoord, ze geloven ook in alles wat ze over Jezus hebben gehoord, maar ze hebben Jezus zelf nog nooit ontmoet. Zo doven wij de Geest uit: We praten over Jezus, maar niet mét Jezus. We horen vanalles over Hem, maar luisteren niet meer náar Hem. We lezen boeken vol over het kruis, maar zijn nog nooit geknield bij het kruis.

Eenvoudig daar moeten we beginnen: onze zonden belijden, knielen aan het kruis en wachten op Gods antwoord. En dan zal het vuur van Gods Geest ook uw hart vullen. We leven in een gebroken wereld, soms blijft bidden, bijbellezen en zingen iets wat je doet zonder de volheid van God te ervaren. Maar juist als we knielen bij het kruis weten we dat deze gebroken wereld niet het laatste woord heeft. Ik kan u verzekeren dat de Geest deze doodsheid kan doorbreken, en ook uw leven kan vullen met aanbidding en vreugde.

Dan wordt bidden het grootste geheimenis en de grootste rijkdom van het christelijk leven. Dan wordt ons hart, dan worden onze gedachten vol van de Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo worden wij door de Geest betrokken bij het werk van God. Zo leert de Geest ons wat wij bidden moeten. En dan wordt het gebed de weg waarop God door zijn Geest de wereld gaat regeren en zal veranderen. Alleen zo. Niet wij betrekken God bij onze plannen, maar door de Geest betrekt God ons bij zijn plannen.

Wat hebben we daar een behoefte aan.
Laten we daar zonder ophouden om bidden:

Bidt, broeders en zusters, om de Geest des Heren,
Bidt om zijn tomeloos geweld!
Bidt dat zijn vlammen weer verteren
Al wat zich tegen Christus stelt.
Bidt, dat Gods wind met wilde vlagen
In onze dorre tuinen stoeit.
Bidt broeders en zusters, bidt zonder vertragen
Bidt dat nieuw leven weer ontbloeit.
Bidt voor uzelf, bidt voor de ander,
Bidt om meer eenheid in de kerk.
Bidt voor de noden van elkander,
Bidt om de voortgang van zijn werk.
Bidt dat de wereld wordt gezuiverd
Van alle harstocht alle haat.
Bidt dat Gods adem ons doorhuivert,
Zodat ons hart weer branden gaat.
Bidt, broeders en zusters, dat de Heer het wonder
Hernieuwen zal: het Pinksterfeest!
Bidt broeders en zusters....! Want wij sterven
Zonder de levenskrachten van Gods Geest.
(Anton B. Lam, in: Feest van vuur en wind)

 • Agenda

  eerstvolgende preekbeurten 2015:

  5 april
  Apeldoorn De Fontein

  12 april
  Boskoop De Stek

  19 april
  Baambrugge

  26 april
  Goede Herderkerk Huizen

  3 mei
  Ter Aar

  10 mei
  Vuren

  17 mei
  Bevestigingsdienst Tollebeek

  24 mei (Pinksteren)
  Intrededienst Tollebeek

  31 mei
  Nieuw Vennep

  7 mei
  Tollebeek
  Bevestiging Ambtsdragers

  14 mei
  Tollebeek
  Heilige Avondmaal

  Meer agenda