Openbaring (4) - aant. H1

Enkele aantekeningen n.a.v. lezing 'Openbaring (1) - Introductie'. Aantekening bij Openbaring 1:1-8

1. Openbaring van Jezus Christus
Christus geeft ons deze Openbaring (enkelvoud!); Hij is tegelijkertijd ook de inhoud ervan
 
a) welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden,
▪ Er is geen weg tot de Vader dan door de Zoon - De weg van de Vader tot ons is idem via de Zoon.
▪ 'hetgeen weldra geschieden moet' - duidt, in aansluiting bij Dan 2:28, op de dingen die staan te gebeuren na en o.g.v. Jezus kruis/opstanding en zullen toeleiden tot de voleinding van de wereld.

b) en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.
Dus: God → Christus → Engel → Johannes → Christenen/Wij
▪ 'ons te kennen heeft gegeven' - vanuit het Grieks mogelijk 'te kennen heeft gegeven in tekenen' (vgl NB).

2. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.
Woord Gods → geeft God aan Jezus → Jezus geeft daarvan getuigenis via Engel → aan Johannes → Johannes mag dat weer doorgeven.

3. Zalig hij,
Enige bijbelboek dat begint met een zaligspreking (er rust een zegen op) over diegenen die het lezen/horen/doen! Vergeet echter Op.22:18,1 niet! Openbaring is ook het het enige bijbelboek waar een vloek wordt uitgesproken over diegene die 'afdoen' aan wat in het boek is geschreven!

die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren ( = DOEN), hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
▪ Openbaring is geen CNN Reportage of de Telegraaf van 2068! Hoe 'intrigrerend' en 'spannend' allemaal: Het gaat erom dat we bewaren ( = onderhouden = doen! vgl NBV en NB) wat in het boek staat. Het boek vormt dus een opdracht aan ons!
▪ Hoe kunnen wij nou doen wat in Openbaring staat? Antwoord:
▫ Het slotwoord van het bijbelboek (Op. 22:6-20) bestaat uit 15 verzen. In maar liefst 8 (!) daarvan worden we als gelovigen opgeroepen trouw te blijven aan Christus of worden we gewaarschuwd voor de gevolgen die ons staan te wachten als we Christus verlaten.
▫ Openbaring begint met de 7 zendbrieven (H2, 3): Daar wordt de gemeente opgeroepen trouw te blijven aan Jezus, opdat we gered mogen worden. Openbaring eindigt met het laten zien wat deze redding van God inhoudt (Op 21 en 22)
▫ daarom wordt er een zegen belooft aandiegenen die het boek Openbaring lezen/horen én doen: als je aan Jezus vasthoudt, wordt je gezegend met alle zegeningen zoals beschreven in Op 21 en 22!
▪ 'want de tijd is nabij' - kruis en opstanding zijn reeds geschied → dus wat in Openbaring beschreven staat kan elk moment gebeuren/is reeds aan het gebeuren!

Samenvatting: De openbaring wordt aan Johannes gegeven als hemels commentaar op wat God heeft gedaan in Christus, zodat Johannes daarvan kan getuigen.

4. Johannes aan de zeven gemeenten in Asia:
genade zij u en vrede

De gemeente wordt door Johannes gegroet. Hij wenst hun genade en vrede toe die van God zelf komt
1) van Hem, die is en die was en die komt, = Vader
2) en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, = Geest
3) en van Jezus Christus, = Zoon
 

▪ de getrouwe getuige,
Jezus is van God blijven getuigen tot in de dood aan toe...(voorbeeld voor de gemeente -H2, 3- die wanneer het moeilijk is niet altijd zulke trouwe getuigen zijn)
▪ de eerstgeborene der doden
Hij heeft dood overwonnen → dat heilswerk is grond van alles wat in het bijbelboek Openbaring verkondigd wordt
▪ en de overste van de koningen der aarde.
Op grond van zijn overwinning over de dood is hij de heerser over de gehele aarde
▪ Alle drie deze eigenschappen zijn bemoedigend voor de (7) gemeenten die het nog midden in de wereld het moet volhouden

1) Christus is ons voorgegaan en heeft het volgehouden → dan kunnen wij het ook
2) Hij is de eerst geborene uit de doden → onze opstanding ligt in het verschiet
3) Wij hoeven niet bang te zijn voor wie dan ook → alles ligt in Christus' handen

▪ Vanuit deze beschrijving van Christus is alleen maar een lofprijzing mogelijk:

Hem,
die ons liefheeft
en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed
6. - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt -
Jezus is hier duidelijk middelaar tussen God en mensen!
Jezus openbaarde Gods waarheid door bemiddeling als priester door zijn offerdood en zijn trouwe getuigenis. Door zijn overwinning van deze dood werd hij koning over de wereld. Christenen vervullen dezelfde rollen: koning zijn met Christus, maar ook als priester tussen de mensen en God verzoening tot stand brengen. Dat betekent: getrouw getuigen van Christus' kruisdood en opstanding. Voor de gemeenten beschreven in H2-3 zou dit getuigenis weleens hun dood kunnen beteken - een offerdood om God en mensen met elkaar te verzoenen. (vgl ook 1 Petr. 2:5-10)

Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.
In het verlossings werk heeft hij ons bewezen dat Hem alle eer toekomt

7. Zie, Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem zien,
ook zij, die Hem hebben doorstoken;
en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
▪ Centraal in Openbaring staat Jezus Christus zelf. Het thema is: Hij komt. Wij verwachten niet allerlei toekomstige gebeurtenissen, wij verwachten allereerst de Heere zelf!
▪ Omdat zijn komst nabij is worden wij gelovigen opgeroepen Hem te volgen. Op grond van zijn werk op Gogoltha is hij degene met alle heerschappij over de schepping. Hij heeft de macht om te redden, maar ook het oordeel ligt in Zijn hand. Hij is degene bij machte ons te verlossen, maar ook om ons te oordelen. Het thema van het boek is: Jezus komt. Het doel van deze boodschap is: stel uw hoop op Christus, zodat u gered zult worden

8. Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God,
God = Alfa en omega, begin en einde → uiteindelijk gaat het dus om GOD.

die is en die was en die komt, de Almachtige.
▪ Niet alleen Christus is degene die wij verwachten, maar ook God. Wij zien uit naar de wederkomst van Jezus, maar uiteindelijk ook naar de komst van God zelf, dat is: naar de komst en werkelijkheid van het koninkrijk Gods (God zal bij de mensen wonen, en wij zullen zijn volk zijn). Al in het Oude Testament wacht men daar verlangend op.
▪ Het koninkrijk Gods komt alleen via Christus naar ons toe.  Zonder Christus' middelaarswerk zouden wij niet voor God kunnen bestaan. In Christus is daarom het Koninkrijk Gods al werkelijkheid geworden. Wij leven in de hemel voor Gods troon.
▪ Het koninkrijk Gods vult nog niet de hele aarde. Christus is al koning van de aarde doordat Hij de priesterlijke taak vervulde een offer te brengen voor de zonden. Zo is voor ons het koninkrijk Gods een werkelijkheid - en zijn wij voor Gods troon (vers 6), maar zijn wij wel gemaakt tot Koningen en Priesters voor Gods troon: wij kunnen als koning heersen over de wereld door als priesters (onszelf) te offeren.

Samenvatting: Johannes brengt genade en vrede aan de kerken over, van de eeuwige vader, de Geest en de getrouwe Zoon, die (1) de dood heeft overwonnen, (2) zijn heerschappij als koning is begonnen en de (3) gelovigen verlost heeft tot koningen en priesters, alles voor Gods glorie. 

 • Agenda

  eerstvolgende preekbeurten 2015:

  5 april
  Apeldoorn De Fontein

  12 april
  Boskoop De Stek

  19 april
  Baambrugge

  26 april
  Goede Herderkerk Huizen

  3 mei
  Ter Aar

  10 mei
  Vuren

  17 mei
  Bevestigingsdienst Tollebeek

  24 mei (Pinksteren)
  Intrededienst Tollebeek

  31 mei
  Nieuw Vennep

  7 mei
  Tollebeek
  Bevestiging Ambtsdragers

  14 mei
  Tollebeek
  Heilige Avondmaal

  Meer agenda