Een grootse ouverture

Een grootste overture

Het boek van het geslacht van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van David, de zoon van Abraham. [...] Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische wegvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische wegvoering tot Christus, zijn veertien geslachten.
Mattheus 1:1 en 17 (Staten Vertaling)

Intro
'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen!' (Lukas 2:14). Soms lopen de rillingen me nog over de rug wanneer we in een volle kerk op kerstavond aan het einde van de dienst deze machtige lofzang zingen. Door een indrukwekkende engelen schare werd met deze woorden de geboorte van de Redder van hemel en aarde bezongen. Wat een teleurstelling, wanneer ik dan mijn Bijbel ter hand neem, en in Mattheus 1 op zo'n droog geslachtsregister stuit. Had God dat niet wat beter kunnen aanpakken? Had God niet een iets pakkender begin kunnen schrijven?

Het tweede boek Genesis
Mattheus 1:1 leest: 'Het boek van het geslacht van Jezus Christus'. Als ik een woord onvertaald laat, dan klinkt het: 'Het boek van de genesis van Jezus Christus'. Het boek Genesis... Niet alleen het Oude Testament begint met het boek Genesis, maar het Nieuwe Testament begint ook met een boek Genesis!

Genesis betekent: 'ontstaansgeschiedenis', 'schepping', 'het begin van', 'de geboorte van'. Het Bijbelboek Genesis heeft zijn naam gekregen, omdat dit woord er zo vaak in voorkomt. Daarbij moet je niet alleen denken aan de genesis van de hemel en aarde, maar vooral van het ontstaan van de mensheid en het volk Israel. Kenmerkend voor het eerste Bijbelboek zijn voor de vele geslachtsregisters. En daarvoor wordt telkens dat woord genesis gebruikt. De geslachtsregister beschrijven immers de geboorte van de mensheid of van Israel.

En juist op dat punt, biedt het Nieuwe Testament een tweede boek Genesis. Kijk maar mee.


Bijbels plagiaat
Mattheus heeft zijn woorden zorgvuldig gekozen. Hij kiest namelijk exact dezelfde woorden als eens gebruikt werden bij het geslachtsregister van Adam, in Genesis 5. Een sterk staaltje Bijbelse plagiaat.

In Genesis 5 lezen we: 'Dit is het boek van het geslacht (de genesis) van Adam'. Naar de betekenis van het woord genesis geeft dit geslachtsregister het begin van of het ontstaan van de mensheid weer. De openingswoorden van het Oude Testament hadden zo daverend geklonken: 'Er zij licht'. Alles was goed, en van de mens zag God zelfs dat het zeer goed was. Een grotere anti-climax dan Genesis 3 was niet denkbaar. Adam wilde als God zijn, en de mensheid die uit hem voorkwam (zie Genesis 5:3!) zou het niet veel beter doen. Het zou een trieste wereldgeschiedenis worden.

Meer dan 4000 jaar later klinken daarom die woorden nog eens. Niet Genesis 1 wordt herhaald, maar Genesis 5. De schepping was goed geweest, de mens was niet goed geweest. Tegenover het geslacht van Adam, moet een nieuw geslacht komen met een nieuw hoofd. Het is een geboorte van een baby'tje, in een achteraf hoekje, ergens in een van de Provincies van het grote Romeinse rijk. Maar deze geboorte breekt de geschiedenis van de mensheid open.

Advents jaren
Het is de geboorte van Diegene die afstamde van David en van Abraham. Wij denken wel eens dat het de saaiste zin is waar het Nieuwe Testament mee kan beginnen, maar deze woorden moeten magnifiek geklonken hebben in Joodse oren. Ga maar na.

Temidden van het geslacht van de Adamieten, spreekt God tot Abraham een belofte: Jouw zaad...Eens...We tellen anno 2000 v. Chr. Enkele duizenden jaren later aan David opnieuw: Jouw zaad...Eens...We tellen anno 1000 v. Chr. Van die belofte lijkt niets terecht te komen. De 3 grote 'hoogte' punten uit de joodse geschiedenis zijn Abraham, David en...de Ballingschap. Ze zijn terug gekeerd uit Ballingschap, maar ook sinds de profeet Maleachi is het al weer 400 jaar stil geweest. Wat nou 4 advents weken! Dit zijn duizenden adventsjaren geweest.

Wat moeten die woorden magnifiek geklonken hebben in Joodse oren. Eindelijk is die langverwachte zoon van David en van Abraham geboren! Mattheus laat er geen twijfel over bestaan: 3 x 14 geslachten zijn voorbijgegaan. De belofte aan David wordt vervuld (de letterwaarde van de naam 'David' is 14). Deze ware koning zal de wereld niet zal regeren met list en bedrog, maar in rechtvaardigheid en vrede.

Een nieuw begin
Tegenover het geslacht van Adam staat een nieuw geslacht op, met Jezus Christus, de Zoon van David, de zoon van Abraham aan het hoofd.

Pas op: Dit geslacht begint níet met de geboorte van Jezus. Mattheus 1 laat zien dat het geslacht van Christus al begint bij Abraham. Toen al, vanaf Abraham, begon God, temidden van een mensheid die niks van hem wilde weten, een nieuw geslacht te vormen, een nieuwe mensheid. Deze mensen zijn geen haar beter dan andere mensen. Ga de namen van de geslachtslijst in Matteus 1 maar eens na en bedenk welk levensverhaal er bij die namen hoort. Het lijkt wel op het geslacht van Adam. Het is geen geschiedenis van een machtig rijk, maar van een volk dat ten onder ging in Ballingschap.

Toch is dit geslacht anders - anders dan dat van de rest van de mensheid. De identiteit van dit volk ligt niet in hun afstamming van Adam. Het volk Israel bestond niet als nageslacht van een afstammeling van Adam, maar als voorgeslacht van de Messias. De oorsprong van het volk Israel lag in hun toekomst.

Joodse wiskunde
In de geslachtslijst van Matteus 1 wordt alleen het voorgeslacht van Jezus bij name genoemd. Toch krijgt de nieuwe mensheid pas in zijn volle breedte gestalte in Christus' nageslacht. Het geslachtsregister in Mattheus 1 spreekt niet direct over dit ontelbaar grote nageslacht, maar het impliceert dit nageslacht wel degelijk! De geboorte van Jezus is slechts het begin...

Daarvoor moeten we even kijken naar de indeling zoals Matteus die maakt. Matteus verdeelt het voorgeslacht van Jezus in 3 maal 14 geslachten. 14 is 2x het heilige getal 7. Dus aan Jezus' geboorte gingen 6 x 7 geslachten vooraf. Maar dat getal '6 x 7 geslachten' is dus nog niet vol, het is nog niet af. Het wacht juist op de 7e serie van 7 geslachten. Zo impliceert Mattheus aan te geven dat Jezus het begin vormt van de 7e serie van 7 geslachten.

En dat Jezus het begin is van de 7e serie van 7 geslachten duidt op een heel bijzondere volheid: 7x7! Het nageslacht van Jezus zal oneindig zijn: 7x7! Dat was alleen mogelijk door Zijn kruiswerk. Al bij de geboorte van Jezus is zijn sterven in het vizier. De eerste Adam zondigde, maar de tweede Adam gaf zijn leven voor onze zonden. Er is een vergeving beschikbaar, zo groot, wel 7x70 maal. Daarom is Jezus het begin van een oneindig groot geslacht dat 7x7 geslachten omvat.

Ook u bent uitgenodigd om tot dit geslacht van Christus te behoren.

Ilonka Terlouw, Israel Aktueel nr. 31, December 2007