Hoe houd ik een inleiding op mijn JV?

Voor bijbehorende powerpoint presentatie klik hier

Hoe houd ik een inleiding of meditatie op mijn jeugdvereniging?
We hebben net gezien hoe jullie dat allemaal in de praktijk doen. Laten we maar eens een blik werpen op de werkvormen die we in de bijbel tegenkomen, hoe daar de boodschap verkondigd wordt.

Wervormen in de Bijbel
Ik moet je alvast waarschuwen: je zult er geen simpel recept vinden dat je opvolgen kunt zoals: Men neme de bijbel - Breng deze aan de kook - Laat de tekst nog even doorsudderen. - Serveer op een groot bord, met als bijgerecht een lied naar keuze. Een dergelijke 'koken-kan-iedereen-boek' is de bijbel niet. De Bijbel biedt ons iets veel beters!

Kijk maar mee naar een greep uit het bijbels aanbod van werkvormen:
Een blik op het eerste bijbelboek brengt ons bij Abraham.

Abraham → huisbezoek met maaltijd
In Genesis 17 komen 3 mannen bij Abraham op bezoek. Het blijkt dat dit God zelf met 2 engelen is. Terwijl Abraham hen een maaltijd aanbiedt, komen zij de geboorte van een zoon aankondigen. Sara kan er slechts om lachen. Een bijbels voorbeeld van een huisbezoek.
 
Mozes → Lied
Vlak voor zijn dood krijgt Mozes de opdracht nog 1x Gods Woord te verkondigen aan het volk. Een zogezegd 'laatste punt'. God verteld aan Mozes de boodschap die hij door moet geven: namelijk dat Israël zijn God niet moet vergeten wanneer ze in het nieuwe land zijn aangekomen. Mozes moet dat niet op een gewoon vertellen aan het volk. God zegt hem: 'Nu dan, schrijft dit lied op en leer het de Israëlieten, leg het hun op de lippen, opdat dit lied Mij tot getuige zij tegen de Israëlieten.' 'Toen sprak Mozes ten aanhoren van de gehele gemeente van Israël de woorden van dit lied ten einde toe'. (Deut. 32) Een lied gebruiken om Gods Woord door te geven is dus helemaal niet onbijbels - God gebied het hier zelfs!

Nathan (vs David) → Gelijkenis
Wanneer David overspel heeft gepleegd met Bathseba komt de profeet Nathan hem bestraffen. Hij verteld een verhaaltje van een arme man die slechts 1 lammetje had dat hem door zijn rijke buurman werd afgenomen toen deze voor zijn bezoekers een maaltijd wilde klaarmaken. Een verhaal ter illustratie dus! (1 Sam. 12)

We bladeren verder...
 
Ezra → Preek + Preekbespreking
In het Bijbelboek Nehemia lezen we over Ezra. We zitten nu in de tijd na de ballingschap. Het volk is teruggekeerd uit Babel, en herbouwt de tempel en de stad Jeruzalem. In Nehemia 8 lezen we dan voor de eerste keer sinds de terugkeer dat Gods Woord weer verkondigd wordt. We lezen daar dat alle mannen en vrouwen, en een ieder die het kon begrijpen bijeen is vergaderd op een groot plein. De schriftgeleerde Ezra klimt dan op een hoge houten stoel, een verhoging, - de voorloper van onze preekstoel - zodat hij boven het volk staat. Hij leest de wet voor. De aanwezige mensen gaan staan, zolang er voor gelezen wordt, ze antwoorden ook met 'amen', en er wordt gebeden. Een soort openlucht-kerkdienst dus. Vervolgens worden een heleboel namen genoemd van levieten, de priesters uit die tijd, die de wet die zojuist is voorgelezen, gaan uitleggen, ze bespreken nader met de mensen wat zij zojuist hebben gehoord. Dus een variatie op onze preek met preekbepreking. (Neh 8)

Job(s vrienden)→ Gedicht
Dit boek staat vol met onderwijzingen van Job, Zijn vrienden, en bovenal, van God zelf. Sla dit boek maar eens op in de NBG vertaling. Dan zul je zien dat de tekst niet gewoon achter elkaar door is geschreven. De tekst is per twee regels geordend, waarvan de tweede regel aldoor inspringt. In onze Nederlandse taal herkennen wij het vaak niet zo snel, maar alle lessen die hier geleerd worden staan simpelweg in dichtvorm!

Nog verder door de bijbel komen we bij Ezechiël . Een van de grote profeten van het Oude Testament....

Ezechiël  → voorwerpen ter voorbeeld
Nu zitten we weer in de tijd tijdens de ballingschap. Dus iets voor de tijd van Ezra en Nehemia. In deze tijd is het volk Israël verdeeld in twee koninkrijken: Het noordelijk en zuidelijk koninkrijk. God beloofd echter dat deze koninkrijken weer 1 koninkrijk zullen worden. Als Ezichiel dit aan de mensen moet vertellen gebruikt hij een paar simpele voorwerpen om de aandacht van de mensen vast te houden, en om zijn boodschap te verduidelijken. Ezechiël  heeft twee stukken hout. Op het ene stuk hout heeft hij geschreven: 'Israël' schrijven, op het andere 'Juda'. Deze twee stukken houdt hij het volk voor. Hij brengt ze naar elkaar toe, zodat de twee stukken hout 1 stuk hout worden.  Neem een paar duidelijke voorwerpen mee om uit te beelden wat je bedoeld!

Een van de kleinere protenen is Hosea.

Hosea → toneelstukje / sketch
Hosea gebruikt een toneelstukje, een sketch om aandacht te trekken en om de boodschap over te brengen. Hij trouwt namelijk met een hoer, genaamd Gomer. Deze is hem ontrouw, ze loopt aldoor bij hem weg, gaat met andere mannen naar bed. Dit voorbeeld gebruikt Hosea vervolgens als illustratie vor het volk: Dit is wat jullie doen: Jullie lopen ook telkens bij God weg als jullie andere goden aanbidden! Kleine persoonlijke noot is dat ik deze werkvorm persoonlijk niet zo snel zou uitvoeren........ik speel een dergelijke sketch liever.... 

Jezus → Gelijkenissen
Een van de bekendste werkvormen van Jezus is wel die van gelijkenissen. Waar Jezus verteld: Zie er was een zaaier die zaad ging zaaien, zouden wij zoveel vertellen, Zie een werknemer ging naar zijn werk. Hij had een groot project georganiseerd en deelde overal op zijn werk flyers uit....
 
Jezus → Maaltijd
Heel bekend is ook dat Jezus zijn onderwijs gaf onder of na een maaltijd. Hij at met tollenaars en zondaars. Hij at met de Farizeeen terwijl hij deze onderwees. De maaltijd is van oudsher bij uitstek de gelegenheid om tijdens een stukje gemeenschap met elkaar in een goede sfeer een nog betere boodschap te brengen. Wat betrefd het alpa-concept is er dus, om het maar met een bijbels spreekwoord te zeggen, 'niets nieuws onder de zon'.

Gedicht, voorwerpen, Lied, toneelstukje, gelijkenis, maaltijd.....

Hoe doe ik dat?
Zovele werkvormen, ook in de Bijbel. Welke kies ik nou? Is er dan geen 1 juiste methode? Waar begin ik dan? Misschien heb je toch liever een kant-en-klaar recept. Zoals gezegd, dat heb ik niet voor je maar ik kan je mschien wel een handrijking doen waar je kunt beginnen Er zijn namelijk twee vaste ingrediënten die niet mogen en niet kunnen ontbreken in welke inleiding dan ook:

 Vitamine C
 
 Vitamine B
  
Wil je gezond leven? Wel, je weet het, de media overspoelt je ermee: elke dag 2 ons groente, en 2 stuk fruit, voor de broodnodige vitamines en mineralen. Nu zijn voor een gezonde inleiding deze vitames en mineralen ook onontbeerlijk. Ik zal jullie de complete lijst van vitaminen en minderalen en de eventueel bijkomende spore-elementen besparen, maar de belangrijkste twee moet je toch kennen.

Als je een inleiding houdt wil je toch iets overbrengen, een boodschap. En wat is deze boodschap anders dan Christus zelf? De opdracht luidt: Gaat heen en verkondig het Evangelie, - dat is het Evangelie van Christus - en Paulus zegt: Maar wij prediken Christus, de Gekruisigde, (1 Kor 1:23). En hoe kan je Christus verkondigen als je Hem zelf niet kent? De basis voor het houden van een inleiding, ligt in een persoonlijke relatie met Christus.

Deze Vitamine C volgens de Winkler Prins encyclopedie belangrijk is voor genezing van wonden.

Maar ook vitamine B mag niet ontbreken. Want hoe kunnen we Christus leren kennen? In de Bijbel. Zoals de Winkler Prins al definieert: Vitamine B is noodzakelijk voor onze energie-voorziening. De Bijbel geeft ons de input voor onze inleiding. Daar leren we wie Christus is, wat het evangelie van Christus inhoudt. De Bijbel is met recht de bron van energie om uit te putten voor je inleiding.

De Bijbel is Gods Woord. En hoewel ze in de tijd van Mozes en Ezechiel de bijbel nog niet hadden zoals wij nu, stond wel datzelfde woord van God centraal. Het gemeenschappelijke kenmerk van al die voorbeelden uit de bijbel, die we zojuist hebben gezien, is dat Gods Woord verkondigd wordt! Het doorgeven van Gods Woord, staat centraal, in welke vorm dit dan ook gebeurt.

De Bijbel moet dus ook in onze inleiding of Meditatief moment centraal staan.
We moeten doorgeven wat er in de Bijbel staat. 

Maar ja, wat staat er dan in de Bijbel? De Bijbel is ook niet altijd zo makkelijk...

Velen die zeggen: 'Zó staat het in de Bijbel', bedoelen alleen maar 'Zo is het ons verteld op de zondagsschool'. Dat bedoel ik dus niet. Niet dat het fout is wat op de zondagsschool wordt verteld, maar het basisingredient voor je inleiding is niet wat je op de zondagsschool hebt geleerd, maar wat er in de Bijbel zelf staat!

Daarvoor is het dus nodig de Bijbel zelf te lezen!

Als je aanbiddend - beetje vitamine A kan ook geen kwaad - als je aanbiddend naar Christus op zoek bent, dan gaat de Bijbel voor je open. Dan gaat deze spreken. Dan lees je bijbelteksten steeds met een nieuwe blik. Dan kan een overbekende tekst inslaan als een bom. Zodat je leest en je plots stil wordt gezet, en die tekst er gewoon weg in hakt: Tjakka! Of zoals het bijbelboek prediker het omschrijft: dan zijn bijbelteksten 'als spijkers, die er diep ingeslagen worden.' (Pred 12:11).

Die Christelijke versie van de Tsjakka-ervaring, dat is het basisingredient van elke inleiding.

Een meditatief moment of inleiding. Hoe doe ik dat? Nou, dáár (bij de Bijbel) begin je in ieder geval.

Even voor de duidelijkheid. Het gaat niet maar om een gevoel - een top ervaring of iets dergelijks. Het gaat erom dat het Woord van God, Christus zelf een levende realiteit voor je is en dat je je realiseert dat dat Woord van God in de Bijbel te vinden is.

Als je dan die opdracht lees: 'Verkondig het evangelie', dan is dat een opdracht van God die in je hart geschreven staat, je wil niets meer anders! Zoals Paulus ook getuigt in de Korinthiers-brief: De liefde van Christus dringt ons! (2 Kor 5:14)

De Bijbel biedt dus allerlei werken vormen, een rijke inhoud....maar eh....als je er zelf voor staat om een inleiding te maken, dan kan dat nog wel eens tegenvallen....zelfs al wil je het,  dan zie je dat misschien nog niet zitten.....Ik kan dat niet hoor...IK??? HEELLLLLLLLUP!

Hoe doe ik dat?
Maar de bijbelse mensen waren ook geen bijzondere redenaars vol zelfvertrouwen:

Toen God Mozes riep reageerde deze ook:
- Och Here, Ik ben geen man van woorden (Ex 4:10)

En Jesaja reageerde:
-Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen! (Jes 6:5)

En ook Paulus' spreken was niet:
-'niet met schittering van woorden'....maar 'in zwakheid, met veel vrezen en beven' - zo beschrijft Paulus zijn spreken. (1 Kor 2:1-5)

Hoe je ook aan je eigen kunnen kan twijfelen, let op!
3 punten om op te letten zijn:

1. God is met je
Als je leest dat Mozes tegenstribbelt, antwoord God: Ik ben met je.
Als Paulus de opdracht krijgt erop uit te gaan, zegt God exact diezelfde woorden: Ik ben met je. (Hand 9:10)
Als je het zendingsbevel dat ook aan jou gericht is, leest, 'Verkondig het evangelie', (dat is toch wat je doet in een inleiding houden?) dan staan er diezelfde woorden: En....Ik ben met je.
 
....Dan spreken wij woorden die ons door de Geest zelf geleerd zijn...

2. Als je iets niet kan, kan je het leren!
Die opdracht geeft de Bijbel je ook.

Paulus schrijft:
Maak u er ernst mede, u welbeproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen. (2 Tim 2:14)

Daarom zijn we toch ook hier?? Om iets te leren, omdat we er ernst mee willen maken. 

En kijk: als jij Jantje iets van Jezus wil vertellen, dan zijn er drie elementen in het spel waar je veel over kunt leren:
1. Jezus
2. Jantje
3. Jezelf

Als je van Jezus wilt vertellen, moet je, zoals gezegd, allereerst Jezus kennen. Maar als jij Jantje over Jezus wil vertellen, moet je ook iets over Jantje weten - welke werkvorm is voor hem geschikt, spreekt hem aan? En aangezien jij het gaat vertellen, kun jijzelf veel leren: over inhoud, over opbouw, hoe te spreken, welke vormen je hoe kan gebruiken etc....

En dat allemaal vanuit de wetenschap dat God met je is!

3. Je hoeft niet allemaal even goed te zijn, ieder heeft zijn eigen gaven
Lees Korinthiers 12 er maar op na!

Geen 1-2-3- kookboek receptje dus, maar inderdaad iets veel mooiers: De Bijbel biedt ons een schat aan rijkdom om uit te putten, zowel qua vorm, als qua inhoud. De uitdaging aan ons om vanuit een levend geloof aan de slag te gaan met de situatie waarin wij ons bevinden.

Een laatste verzoek, waarmee ik wil afsluiten.
Als jij nu weer eens aan de beurt bent om de inleiding te houden, denk dan eens aan de houding van Paulus,

- Mij, de allerminste van al de heiligen,
Zo hoog dacht hij vanzichzelf niet, niet zo'n goed christen, niet zo'n bijzonder spreker, maar toch aan hem,
- is deze genade gegeven,
Geen bevel, geen straf is het voor hem, maar een eer is het hem dat hij de kans kreeg
- om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen
En wat kon hij door dat Evangelie anders verkondigen dan
- de onnaspeurlijke rijkdom van Christus!

Mij, de allerminste van al de heiligen,
is deze genade gegeven,
om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen
de onnaspeurlijke rijkdom van Christus!

Toerustingsavond, Hervormde Gemeente Huizen
Februari 2004

 • Agenda

  eerstvolgende preekbeurten 2015:

  5 april
  Apeldoorn De Fontein

  12 april
  Boskoop De Stek

  19 april
  Baambrugge

  26 april
  Goede Herderkerk Huizen

  3 mei
  Ter Aar

  10 mei
  Vuren

  17 mei
  Bevestigingsdienst Tollebeek

  24 mei (Pinksteren)
  Intrededienst Tollebeek

  31 mei
  Nieuw Vennep

  7 mei
  Tollebeek
  Bevestiging Ambtsdragers

  14 mei
  Tollebeek
  Heilige Avondmaal

  Meer agenda